Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-10-30)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Torsdag 30. Oktober [1873].

Kjære Kammerherre.

Mange Tak for Deres Breve. Jeg haaber at Ministeriets Skrivelse af idag er saaledes som De ønsker den, vi have s. 223 skrevet den anden Deel om Art. V for sig for at De, hvis De synes, uden Vanskelighed skal kunne vise Biilow Instruxen. 1) Jeg behøver naturligvis ikke at sige Dem at vi ikke have nogensomhelst — end ikke den fjerneste — Bestyrkelse for Avisrygterne om at den slesv. Sag skulde have været Gienstand for nogen Forhandling i Wien. Curiøst er det at see hvorledes alle tydske Aviser troe derpaa. Det er naturligvis umuligt at have nogen Mening om hvad der her skal komme ud af Valgene, men saa meget er dog vist at »Venstre« viser sig langt mindre sikker end man havde troet det. Saaledes lader det til at Grev Brockenhuus-Schack vil kunne fortrænge I. A. Hansen i Svendborg.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.