Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-10-31)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 31. Oktober 1873.

Deres Excellence vil have bemærket, at Bladene stadig beskjæftige sig meer og meer med det Nordslesvigske Spørgsmaal. Jeg skulde dog ikke idag opholde mig derved, dersom jeg ikke, tiltrods for hvad jeg i en modsat Retning meddelte den 18de d. M., 2) troede i den sidste Tid at have kunnet spore Noget i Atmosphæren, der tyder paa, at der i Publicum, eller iblandt de 41 Millioner, begynder at indtræde et Omslag med Hensyn til Art. V. En Person, som jeg har kjendt i længere Tid og har al Grund til at ansee for paalidelig og velunderrettet, har sagt mig, at det her saavelsom i det øvrige Tydskland er den almindelige Mening, at den tydske Interesse fordrer hiint Spørgsmaals Ordning; og han har tilføiet at han paa anden Haand veed, at en Embedsmand i det herværende Udenrigsdepartement ikke har villet benægte, at den pr. Re gjering s. 224 for Tiden var meer end tidligere rede til en saadan Ordning. Han bemærker ved Siden heraf, at han er overbeviist om, at de Stemmer som hidtil og meest have hævet sig imod ovennævnte Artikels Bestemmelser, hidrøre saa at sige udelukkende fra det Partie i Hertugdømmerne som her kaldes det Augustenborgske, og som vi kalde de gamle Slesvigholstenere, hvis Program i sin Tid var og endnu bestandig er en tydsk Mellemstat Slesvigholsteen. For dem er et Brud paa Hertugdømmernes Integritet et Snit ind i det levende Kjød, og de føle at naar Art. V udføres og der kommer en Forsoning istand mellem Danmark og Tydskland, er det ude med deres Drømme. Den Person 1) jeg sigter til, har en ikke ringe Indflydelse i den tydske Presse, og han sagde mig at han vilde søge, i denne at skaffe sin ovenanførte Betragtning Indgang og Udbredelse. Jeg troer Betragtningen er fuldkommen rigtig og jeg har derfor bestyrket ham i hans Hensigt.

Quaades Papirer. U. A. Koncept, hvortil Udfærdigelsen ikke er fundet blandt Baron Rosenørn-Lehns Papirer. I Marginen har Quaade skrevet: Meget forandret.