Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-11-02)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 2. November 1873.

Deres Excellence,

Jeg har rigtigen modtaget Deres Excellences meget ærede Depesche af 30te f. M. Nr. 5 tilligemed den samme ledsagende fortrolige Skrivelse, 2) af hvilke tvende Aktstykker det første indeholder Svaret paa den Meddelelse, Statssecretairen ifølge Bigskantslerens Anmodning havde gjort mig med Hensyn til den i det sidste Folkething opstaaede Forfatningsstrid, og s. 225 som jeg har bragt til Deres Excellences Kundskab ved min allerærbødigste Indberetning af 18de f. M. Nr. 28. 1)

Indholdet af dette Svar har jeg derefter meddelt Herr v. Biilow, som, ved at blive gjort bekjendt dermed, gjentagne Gange udtalte sin fuldstændige Tilfredshed med den Maade hvorpaa hans egen Meddelelse var bleven optaget fra dansk Side, og til Slutning bad mig bringe Deres Excellence hans Tak derfor.

Idet han tilføiede, at han ikke skulde tøve med ifølge heraf at indberette til Rigskantsleren, bemærkede han til Depeschens Slutning, at det i nærværende Tidspunkt maatte være Dynastiernes Opgave at støtte hinanden. Det var det tydske Riges Hensigt at føre en i alle Retninger conservativ Fredspolitik. 2)

Quaade.

Depeche Nr. 29.