Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-11-06)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 6. November 1873.

Kjære Kammerherre.

Sagen med Hensyn til Hr. v. Bülows Titel er nu bragt i Orden saaledes som De havde tænkt Dem det, altsaa at hans Navn udelades i Fortegnelsen over Geheimeconferentsraader (i Stats Calenderen p. 165) og at han i Fortegnelsen over Storkors (pag. 7) kun nævnes som preuss. Statssecretair. — Sagen har taget nogen Tid fordi Kongen er noget susceptibel paa dette Punkt og Andre deelte denne Følelse i det foreliggende Tilfælde, forsaavidt man havde det vel ikke ganske ubegrundede Indtryk at vi lettere paa Begjæring kunne tage en Naadesbevisning tilbage end skjule den — men Kongen har personlig saa meget tilovers for Hr. v. Biilow og han har s. 226 i det Hele her efterladt en saa god Erindring at Alt tilsidst er gaaet som vi ønskede det. Der foreligger intet Skriftligt men Trap har faaet mundtlig Resolution gjennem Udenrigsministeren.

15

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A. — I Randen har Quaade kort noteret Hovedindholdet af sit Svar 13. November 1873, se Nr. 1108.