Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1873-11-09)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 9. November 1873.

Herr Baron!

Medindesluttede ærbødigste Bapport 1) har jeg foretrukket, ikke at afsende med Posten, og jeg har derfor ladet den ligge, saameget mere som den forløbne Tid neppe er af nogen Betydning for Sagen selv, indtil en hjemreisende Landsmand maatte ville tage den med.

Den indeholder den eneste Antydning, som har været gjort her om den slesvigske Sag. Til mig selv har Grev Andrassy ikke yttret et Ord om den, og jeg har sonderet baade Baron Orczy 2) og Baron Hofmann; men jeg kunde mærke, at Grev Andrassy heller ikke havde nævnt Sagen for dem. Baron Hofmann gik endog saavidt at mene, at hvis Fst. Bismarck havde talt til Grev Andrassy om Sagen, vilde han ogsaa have udtalt sig derom til ham, Hofmann. Men jeg anseer dette ikke for en Nødvendighed; meget mere er H. vel genegen til at ansee sig selv for Hovedpersonen; men Grev Andrassy er ikke altid af den Mening og Bismk. vist heller ei. Paa den anden Side kan jeg ikke troe, at Grev Andrassy vilde have udtalt sig paa en saa bestemt Maade overfor min Kone, s. 227 om Sagen, naar den ikke netop havde været paa Tale med Bismarck. . . .

Med Ønsket om at den gode Sag maa gaae seirrig frem af Valgene, forbliver jeg ..

C. Falbe

Oreby.