Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-11-10)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 10. November 1873.

Kjære Hr. Kammerherre!

Min nærmeste Grund til idag at sende Dem et Par Ord er den at sige Dem Tak for Deres sidste Breve, der have interesseret mig meget, og navnlig da det sidste af 31te f. M., 1) hvori De meddeler mig nogle Udtalelser af en med de tydske Presseforhold ret bekjendt Person, som De iøvrigt ikke navngiver, der gaae ud paa at vise, at det mere og mere synes at gaae op for vor sydlige Nabo selv at det ikke alene vilde være retfærdigt imod os, men gavnligt for ham selv at see det for os saa vigtige Spørgsmaal, der nu i en halv Snes Aar har ventet paa sin Løsning, afgjort paa en rimelig Maade. Men jeg skal dog, da jeg har Pennen i Haanden gjøre et Par Bemærkninger. Det kan jo nu vist ikke være nogen Tvivl underkastet, at hiint for os saa vigtige Spørgsmaal slet ikke har været bragt paa Bane ved de høie Herrers Besøg i Wien, hvad jeg jo har faaet yderligere Bekræftelse paa, ikke alene af Dem og Kammerherre Falbe, men til Overflødighed af en anden aldeles competent Mand. Imidlertid maa jeg give Dem fuldstændig Bet i, at den Haardnakkethed, hvormed den tydske Presse hidtil har fastholdt sine Paastande, er høist mærkværdig, og at man, om man altsaa end ikke kan bygge nogensomhelst Forhaabning paa selve Udtalelserne om en snarlig Løsning, dog maa tillægge den Tone, hvori der nu s. 228 tales, som jo er himmelvidt forskjellig fra hvad vi en lang Række af Aar har maattet høre paa fra den Kant, en ikke ringe Betydning, idet den jo uimodsigelig tyder paa et Omslag i hele Stemningen imod os, og det er jo netop af et saadant at vi langt snarere end af høitstaaende Venner kunne vente os gode Frugter. Men den Betydning, der kan tillægges hiint uimodsigelige Faktum, afhænger atter væsentlig af, hvor den egentlige Drivfjeder til dette formeentlige Omslag er at søge, eller med andre Ord, hvorfra Parolen i dette Tilfælde maa siges at være udgaaet, og det vilde efter mine Begreber i høi Grad bidrage til klare hin Dom om Forholdene, dersom det maatte kunne lykkes at komme paa Spor derefter, hvad jo selvfølgelig vil være meget vanskeligt. Som Curiosum skal jeg kun anføre, at vor store Statsmand Berg paa forskjellige Folkemøder har beskyldt Regjeringen for selv at have sat Rygterne om Forhandlingernes Gjenoptagelse i Scene for at skytte sig mod det forenede Venstre. — I Slesvig have disse samme Rygter vakt stor Opsigt, og en Mand skrev derovrefra forleden Dag, at man i Begyndelsen var ellevild af Glæde.

15*

Vedel har meddeelt mig B. Bülows igjennem Dem udtalte Ønske om at udgaae af Statskalenderens Rækker som Geh. Conf. Jeg har talt til Kongen derom, hvad jeg ansaae for aldeles nødvendigt, fundet ham rede til at samtykke deri paa Grund af sin store Velvillie for B., og derefter truffet fornøden Aftale med Etatsraad Trap. — Dersom De underhaanden kunde faae lidt at vide om denne Neugebauers Forhold og Stilling, der nylig blev R. af Dbg., vilde jeg takke Dem. 1) Han er, som De veed, Secretair for den preussiske Kronprinds, og var med ham her. Imorgen vender vor Kronprinds tilbage: jeg har beklaget at der ikke blev noget af hans paatænkte Besøg i B.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.