Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1873-11-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 13. November 1873.

Kjære Vedel,

Bülow beder mig at takke Dem for Deres Medvirkning til Opnaaelse af hans Ønske med Hensyn [til] Geheimeraadstitelen. Det er ganske vist, at det sundeste havde været for ham at gaae den engang foreskrevne legale Vei; men jeg troer virkelig, at han ikke alene har havt til Motiv, at undgaae Offentlighed og heraf følgende mulige Angreb, men at det væsentlig har været hans Følelse imod, at sende en kongelig Naadesbeviisning tilbage. Forresten kan det jo ikke nægtes, at det hele Forhold, hvorledes man end vender og dreier det, er et ganske underligt Forhold. Dog haaber jeg, at vi ikke skulle have Skade af at Biilow har faaet Posten som Statssecretair.

Depeschen Nr. 5 og den fortrolige Skrivelse som ledsagede den, 1) var i alle Henseender som jeg ønskede; men jeg maa dog ved denne Leilighed gjøre Dem opmærksom paa en lille Unøiagtighed i Depeschen. Biilow kaldes der preussisk Statssecretair; det er han ikke; han er tydsk Statssecretair; thi Udenrigsdepartementet er »das auswärtige Amt des Deutschen Beichs« og egentlig ikke identisk med det preussiske Udenrigsministerium. Dette falder ganske vist i Praxis sammen med eller gaaer op i Auswärtiges Amt, men formelt forholder det sig ikke anderledes til dette, end f. Ex. det sachsiske eller det baierske o. s. v. Udenrigsministerium. Det er jo ingen farlig Unøiagtighed, og da Biilow, som jeg gav Depeschen at læse, standsede derved, tog han ogsaa meget godt imod min Bemærkning om at de herværende Forhold endnu forekom os Fremmede noget dunkle, saa at det ikke altid var saa let at finde sig tilrette deri; og dermed var Sagen forbi. . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.