Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-11-13)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 13. November 1873.

Deres Excellences Brev af 10de 1) minder mig om at jeg har glemt at nævne den Person som jeg i mit Brev af 31te f. M. 2) har betegnet som en Anonymus. Jeg vilde dengang, skjøndt jeg ingensomhelst virkelig Mistro har til Posten, for Sikkerheds Skyld ikke navngive ham i samme Brev, hvori jeg omtalte hans Meddelelse, men min Hensigt var dog altid at navngive ham senere, eftersom enhver Meddelelse dog altid opfattes rigtigst og bedst, naar man bestemt veed hvorfra den kommer. Den omhandlede Person er Cölnische Zeitungs herværende Correspondent, eller rettere sagt en af bemeldte Avises herværende Correspondenter, Dr. Frensdorff. Han er en meget paalidelig og fornuftig Mand der i sin Tid er bleven mig meget anbefalet af min herværende belgiske Collega, og jeg har altid fundet ham godt underrettet, ligesom han ogsaa bestandig har deelt Cölnische Zeitungs Anskuelser i det nordslesvigske Spørgsmaal, og disse Anskuelser, — der jo ganske vist undertiden havde kunnet gaae noget videre, men som vi dog maae tage til Takke med, saalænge vi ikke kunne faae hvad der er bedre, — ere paa ingen Maade forandrede, om end Bladet har troet at burde lade nogen Tid hengaae, uden at røre ved Spørgsmaalet.

Statssecretair Biilow har bedet mig takke Deres Excellence for Deres Imødekommen med Hensyn til hans Geh. Conferentsraadstitel. Jeg havde jo sagt ham og han vidste ogsaa selv, at der gaves en legal Vei, hvorpaa Sagen kunde ordnes; men medens det var hans Følelse imod at bede Kongen tage en kongelig Naadesbeviisning tilbage, hvorpaa han altid havde sat stor Priis, og medens dette var hans Hovedmotiv for den Vei han valgte, vilde Betrædelsen af hiin legale s. 231 Vei, ogsaa netop have ført til den Offentlighed, som han vilde undgaae. . . .

Jeg har endnu Intet kunnet erfare om Herr Neugebauer, og der kan maaskee hengaae nogen Tid endnu inden jeg erfarer Noget; thi man seer endnu ikke mange Mennesker. At han er bleven Ridder af D. maa iøvrigt være i sin Orden; thi han er Ridder og Officer af flere andre Ordener. . . .

G. Quaade.

U. A. Rapporter fra Berlin.