Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-12-01)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 1. December 1873.

Kjære Kammerherre.

Som De maaskee har bemærket har Augsb. Allg. Zeit. og efter hvad der er sagt Ministeren, ligeledes Schles. Zeit. og andre Tidender der med eller uden Rette antages at have officiøse Forbindelser, udtalt sig til Fordeel for det forenede Venstre imod den nuværende danske Regering. 1) Dette er s. 238 bleven bemærket her og Venstres Aviser have hoveret over deri at finde et Bevis for at den preuss. Regering ønsker dets Seir.

Dette er naturligvis baade ubehageligt for Ministeriet og skadeligt forsaavidt det synes at bestyrke Venstres Paastand om at vi lettere kunne vente et Arrangement mHt. Art. V naar et Venstre-Ministerium staaer i Spidsen for Regeringen end nu. Baron Rosenørn har derfor overdraget mig at gjøre Dem opmærksom herpaa og henstille til Dem engang confidentielt at tale derom til Hr. v. Bülow, idet nemlig den Maade paa hvilken han efter Opfordring af Fyrst Bismarck har udtalt sig om den preussiske Regerings Opfattelse af denne Forfatningskamp, 1) giver os Anledning til at troe at han vil dele baade vor Utilfredshed med at der tillægges den preuss. Regering en saadan Anskuelse og vort Ønske om at denne Misforstaaelse ophører. Den simpleste Maade til at opnaae dette Formaal vilde formeentligen være at Nordd. Allg. Zeit. eller andre anseete preuss. Aviser hvis Forbindelse med Regeringen ikke er Gjenstand for Tvivl, om end kort og i Forbigaaende saa dog paa tilstrækkelig bestemt Maade udtalte sig for de conservative Interesser som i denne Sag repræsenteres og forfægtes af det nuværende Ministerium.

Hvor langt det end er fra Regeringens Hensigt i denne Sag at søge nogen Støtte hos Udlandet og dets Sympathie, kan det dog heller ikke gaae an at Oppositionen benytter dette Vaaben, saameget mere som det i Virkeligheden slet ikke staaer til dets Disposition, og Alt hvad Ministeriet ønsker er derfor kun at der ei kan være nogen Tvivl om at det er fuldkommen s. 239 uberettiget naar Venstre vil give sig Mine af at være særligen velseet af den preuss. Regering. Baron Rosenørn beder Dem derfor at tale om Sagen med Hr. v. Bülow og stoler paa at denne ikke vil mistyde denne fortrolige Henvendelse. —

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A. — Paategning af Quaade: Spenersche Nr. 11. M. A. Donnerstag 8. Jan. (jvf. Nr. 1122).