Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Frederik Falbe FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1873-12-09)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien.
Kjøbenhavn, 9. December 1873.

Jeg har rigtig modtaget Deres Høivelbaarenheds confidentielle Depesche Nr. 25, med hvilken De har indsendt nogle Betragtninger om den slesvigske Sag som Resultatet af Deres Indtryk og Iagttagelser i de senest forløbne Maaneder, 1) og jeg har taget Indholdet af disse Bemærkninger under nøie Overveielse. Det er navnlig den første Deel af Deres Høivelbaarenheds Memorandum som har været mig af særdeles Interesse; thi hvad den anden Deel angaaer, nemlig Maaden paa hvilken Sagen eventuelt skulde bringes paa Bane i Berlin, deler jeg ikke alene ganske den af Dem udtalte Formodning at den preussiske Begjering neppe vilde være tilbøielig til at gaae ind paa et Forslag om at undergive Spørgsmaalet en tredie Magts Voldgift, men jeg frygter endog for at dette Forslag i Berlin vilde giøre et meget uheldigt og for vort Forhold til den preussiske Regjering ugunstigt Indtryk, ligesom jeg ogsaa finder det tvivlsomt, om Sagens formelle Stilling overhovedet er af den Beskaffenhed, at det er muligt for Tiden at s. 242 fremkomme med et saadant Forslag. — Spørgsmaalet om Maaden og Formen er imidlertid det underordnede, og Hovedpunktet i Deres Høivelbaarenheds Memorandum er derfor ogsaa det Faktum, at Grev Andrassy i en privat Samtale har udtalt, at det første Skridt til fornyede Forhandlinger maatte udgaae fra dansk Side. Selv om man imidlertid er enig med Grev Andrassy i denne Sætning, staaer det endnu tilbage at afgjøre, om det nærværende Øieblik vilde være gunstigt til at gjøre et saadant Skridt, eller om man ikke snarere maatte afvente et andet Tidspunkt, hvor Omstændighederne, bedre end Tilfældet nu er, kunde aabne Udsigt til en Imødekommen fra preussisk Side. Grev Andrassy udtaler sig ikke udtrykkelig om dette vigtige Alternativ, og alle de Data, som foreligge for den kongelige Regjering, tale overveiende imod for Tiden at tage et saadant Initiativ i Berlin.

16

Idet jeg takker Deres Høivelbaarenhed fordi De har gjort mig bekjendt med de Ord som Grev Andrassy ved Taflet i Schönbrun har yttret i Samtale med Deres Frue, troer jeg dog ikke at burde opfatte dem saaledes, at det skulde være Grevens Mening dermed at lade den kongelige Begjering et Raad tilflyde om, under de nuværende Forhold at bringe Pragerfredens Art. V paa Bane i Berlin, og jeg tør haabe, at vor Tilbageholdenhed i denne Henseende hverken i Berlin eller andetsteds vil kunne blive Gjenstand for nogen Mistydning.

O. D. Rosenørn-Lehn.

Depeche Nr. 6. — U. A. Ges.ark. Østrig I—II. Politiske Sager 1871-80.