Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1873-12-13)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 13. December 1873.

Kjære Kammerherre.

Ministeren har anmodet mig om at udtale Dem hans særdeles Tak for Deres Samtale med Hr. v. Biilow om Augsb. s. 243 Allg. Zeit. Han og de øvrige Ministre ere meget erkjendtlige for den Maade, paa hvilken den tydske Statssecretair har optaget denne Henstilling fra Regeringens Side og ere fuldkomment enige med ham i at man bør vente til der under Forhandlingerne byder sig en naturlig Leilighed til at gjøre gieldende at den preussiske Regering sympathiserer med det Princip, at Kongen frit og uafhængigt af Folkethingets Majoritet kan vælge sine Ministre. —

Det seer forresten slet ikke videre hyggeligt ud i Rigsdagen og jeg kan næsten ikke begribe hvorledes det skal være muligt at naae til Enden af Sessionen uden en ny Opløsning eller uden at Ministeriet gaaer af. Har De lagt Mærke til at Landsthinget er stærkt imod Toldloven? Skulde denne Modstand vise sig uovervindelig, troer jeg at Finantsministeren trækker sig tilbage og saa troer jeg at hele Ministeriet maa gaae. Saaledes true Farer fra begge Thingene og det bliver ret en bedrøvelig Session. . . .

Baron Thielmann 1) er aabenbart en meget begavet og lovende Personlighed. . . .

Kongen personlig har frabedt sig Grev Müllinen 2) der skulde have afløst Grev Paar.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.