Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1873-12-29)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 29. December 1873.

. . . Med Hensyn til det nordslesvigske Spørgsmaal er det nu atter fuldkommen stille. Her bliver Taalmodigheden desværre sat haardt paa Prøve. Men jeg seer ikke, at der er Andet at gjøre end at vente. Heldigviis har Sagen endnu ikke liidt derved. Maaskee bringer det nye Aar nogen Lysning tilveie, og med dette Haab, saavelsom med de bedste Ønsker for det nye Aar og min oprigtige Tak for det gamle, forbliver jeg . . .

G. Quaade.

Oreby.