Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-01-16)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 16. Januar 1874.

Kjære Kammerherre.

Kronprindsens Reise er først bestemt for et Par Dage siden og han vil afreise herfra Lørdag over Lübeck. Han regner derefter at komme om Aftenen til Berlin og at afreise strax nogle Timer [senere] derfra. . . . Ministeren har forestillet saavel Kongen som Kronprindsen at det vistnok vil være ønskeligt at han paa Tilbageveien gjør et Besøg i Berlin og dette vil formodentlig nærmere blive aftalt mellem de Paagjældende i Petersborg. 1)

Sagen med Thilemann er paa en Maade faldet i Orden men jeg er fuldt bestyrket ved denne Affaire og ved forskjelligt Andet i at han er en farlig Mand for os. Ved Leilighed skal jeg komme tilbage derpaa. 2)

s. 249 Har De lagt Mærke til Spen. Zeit.s Artikel om os i Nr. 11? 1)

p. Vedel.

P. S. Ovenstaaende er nu forandret derhen at Kronprindsen gaaer over Stralsund imorgen Aften og slet ikke berører Berlin. Derimod fastholdes Tanken om Besøg paa Tilbagereisen. . . .

Quaades Papirer. U. A.