Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-01-27)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 27. Januar 1874.

... De vil idag eller imorgen modtage til Deres egen Underretning en kort Fremstilling af en ubehagelig Sag om et Barn Hammel i Silkeborg, hvem den tydske Fader reclamerer s. 250 efter i en Række Aar at have ladet det danske Fattigvæsen sørge for det. 1) Naturligvis har Regeringen erklæret Faderen berettiget til at faae Barnet, men nu har Hammel forestillet den tydske Regering at han hverken selv turde søge Sønnen i Silkeborg eller sende en Fuldmægtig for at hente det, da han frygter for at det danske Politi ikke vil tilstrækkeligt beskytte ham, da han synes at have bragt i Erfaring at Sønnen der nu er saa stor at han er i Lære hos en Næringsdrivende, ikke ønsker at forlade denne for at komme til en Fader der saa længe har forsømt ham. Den tydske Regering har derfor forlangt at vi o: Regeringen skulde behandle Drengen som Forbryder og udlevere ham paa Grændsen til pr. Øvrighed. — Dette Forlangende er temmelig nærgaaende da det uden tilstrækkelig Grund gaaer ud fra at det danske Politi ikke kan eller vil gjøre sin Pligt. Men desuden har Regeringen ikke efter Loven Myndighed til at gribe ind i dette reent private Forhold, saalænge der ikke foreligger Andet end hvad der nu er Tilfældet. — Vor Mening er ikke at bede Dem om at tage Initiativet til at omtale denne Sag, men da jeg frygter for at muligvis Rigskantsleren kunde ville føre Sagen videre, meente Ministeriet at det var godt at De kjendte den fuldstændigt. Jeg tilføier at der er skrevet til Justits M. om underhaanden at instruere Øvrigheden i Silkeborg at være meget agtpaagivende naar H. eller hans Fuldmægtig kommer, saa at Intet kan lægges den tillast. — Først havde vi tænkt paa at trainere Svaret til Heyd. kom tilbage for at undgaae Hr. Th.s 2) neppe velvillige Commentar, men Deres Bemærkning om H.s Stilling gjorde at vi besluttede hellere at forskaane ham, skjøndt vi jo turde haabe at han som en fornuftig og moderat Mand vilde indsee at en saadan Begjæring ikke er ret passende imod os.

s. 251 Af en Rapport fra Kjær hvoraf De vil modtage Afskrift sees det at der er stor Uro i Italien og at man tillægger Tydskl. Hensigter der ikke ere trøstelige. Hvad mener De derom? Keiser Wilhelm gjør det vel heller ikke meget længere og jeg havde tænkt at Regeringen saasnart en saadan Eventualitet indtraadte, maatte sende en meget stor Person til Berlin, der foruden Complimenteringsforretningerne tillige kunde benytte Leiligheden til at sondere det politiske Terrain, thi man kan vel da ikke længere bevare den hidtilværende Taushed mHt. Art. V. Dertil mener jeg at vi kun have een Mand nemlig Gr. F[rijs] og jeg bilder mig ind at han er Patriot nok til at overtage sig denne Mission. Hvad mener De derom? A propos jeg henleder Deres Opmærksomhed paa den Person, som nævnes i Deres Skrivelse CXC af 8. Dec., læg vel Mærke til ham, jeg har nogen Grund til at troe, at det er en farlig Person, for hvem vi skulle tage os iagt. 1)

Bigsdagsforhandlingerne er meget piinagtige og det gaaer vist ikke i Længden. Ganske ugrundet er neppe Holst. Ledreb.s Bemærkninger og Kleins Hidsighed igaar har ikke forbedret Situationen. Det er ganske vist ikke ønskeligt at Oppositionen trænges over til at ansees for og ansee sig selv for at være rettet mod Kongen, dertil er den for stor og mægtig. — Imidlertid maa vi jo haabe at Ministeriet idetmindste holder sammen indtil Sommer. — Mange Tak for Meddelelsen om Deres Samtale med Hr. v. B. om Spen. Zeit., 2) netop Dagen iforveien havde jeg i Nordd. All. Z. læst en meget velvilligt s. 252 holdt Correspondance fra Kjhbvn. som jeg gav Ministeren til Meddelelse for Hall der ogsaa var ret fornøiet dermed.

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.