Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-02-06)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 6. Februar 1874.

Kjære Kammerherre.

Jeg havde nok tænkt mig at Kronprindsen maaskee vilde være beredt til at begive sig til Kroningen i K∅nigsberg naar engang efter Naturens Orden denne Ceremonie skulde finde Sted, men tillige at der kunde være Spørgsmaal om strax at sende den anden Personlighed om hvem jeg talte for at condolere og gratulere — thi Kroningen kommer vel meget senere. Jeg antog nemlig at ligesom vi 1) altid havde sendt en Mand i en høj Stilling for at notificere et Thronskifte, saaledes vilde Preussen ogsaa gjøre det til os, saameget mere som det sikkert vil gjøre det til Sverig, 2) og saa var Leiligheden der for os til at replicere ved Manden fra Toldbodveien. 3) Som De med Rette siger er der jo altid Tid til at tænke nærmere derover, men vi ere just ikke altid hurtige i vore Vendinger og det har derfor været mig af Vigtighed at forsikkre mig om Deres Anskuelser om Sagen. —

Deres interessante Depeche, 4) hvortil Deres Brev til mig 5) gav en yderligere Commentair, har hjulpet godt til at berolige visse Gemytter der vare meget agiterede af Fouragehistorier og Beretninger om umaadelige Rustninger af alskens Natur og Ministeren har gjentagne Gange maattet slaae Vand i Blodet paa altfor vel underrettede Personer.

Hr. v. Thilemann [ͻ: Thielmann] er paa Grund af sin Moders pludselige Død afreist herfra før Heydebrandt kom tilbage og jeg troer ikke at vi skulle beklage os over at have mistet ham. Det er imidlertid ikke Meningen at han skulde s. 257 være værre end en anden »Streber«; men det er et farligt Folkefærd især under vore nuværende Forhold.

Jeg haaber at Statscalenderen opfører Hr. v. Bülow efter

dennes Ønske. 1)

Quaades Papirer. U. A.

P. Vedel