Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1874-02-16)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 16. Februar 1874.

Kjære Kammerherre Quaade!

Forleden Dag sagde Kongen mig at Hr. v. Heydebrandt, i den første Samtale, han havde med ham efter hans Hjemkomst hertil, ved at omtale og referere forskjellige Yttringer af den tydske Keiser ved en Audients han havde havt hos ham i Berlin, havde yttret, at denne Sidstnævnte havde udtalt sin store Tilfredsstillelse og Glæde over at Hs. M. vor Konge (eller den danske Regjering) havde udtalt sig saa anerkjendende om hans Optræden imod Catholicismen i Tydskland. I den Anledning spurgte Kongen mig om Forklaring, da han ikke vidste personlig at have yttret noget Saadant, hverken directe eller indirecte, der kunde være kommet Keiseren for Øren, men maaskee tænkte sig Mueligheden af, at jeg i min Skrivelse til Dem i Anledning af Statssecretairens Udtalelser om Regjeringens Strid med Folkethinget (af 30te Oct.) kunde have udtalt mig saaledes. 2) Jeg oplyste imidlertid snart Hans Majestæt om det Modsatte, ved at forelægge ham en Afskrift af samme Depeche, der forresten i sin Tid var affattet i fuldstændig Overeensstemmelse med hans egen Opfattelse af de da foreliggende Forhold. Da det lod til at interessere Kongen at faae opklaret hvad der s. 258 kan have foranlediget Keiseren til disse Yttringer, vil jeg bede Dem Hr. Kammerherre! ifald De skulde kunne vide Noget derom, at meddele mig det, uagtet jeg villig skal erkjende at jeg vanskelig kan tænke mig Muligheden deraf. At Keiseren ikke skulde have udtalt sig som anført til Hr. v. H. kan ikke godt tænkes, naar denne Sidste siger det; derimod var det jo tænkeligt at han kunde have forvexlet vor Konge med en anden Fyrste.

17

Angaaende Kronprindsens Hjemreise og eventuelle Besøg i Berlin veed jeg endnu aldeles Intet. — Kongen har kun sagt mig, at han havde ønsket at forlænge sit Ophold i St. Petersborg noget, for at kunne deeltage i Festlighederne til Ære for den østerrigske Keiser, hvortil den russiske udtrykkelig havde indbudt ham. Før sidst i Maaneden kommer han saa vel næppe her.

Det forekommer mig at Forholdet mellem Tydskland og Frankrig er noget mindre truende nu end for nogle Uger tilbage, og at der er god Grund til at haabe paa at Freden indtil Videre idetmindste vil blive bevaret. Imidlertid holde Rygterne sig dog her bestandig om store Rustninger i Tydskland og interpelleres jeg i den Anledning saa jævnlig af min Collega Krigsministeren, som jeg paa bedste Maade beroliger med at de ikke gjælde os, da det er min fulde Overbeviisning at Pr. for Tiden netop ønsker at bevare et godt Forhold til os.

Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.