Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1874-03-21)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 21. Marts 1874.

Deres Excellence maa ikke vente Meget fra mig idag, da jeg i nogle Dage har maattet sidde i et mørkt Værelse for mine Øines Skyld. Det er nu bedre, skjøndt jeg dog maa iagttage stor Forsigtighed. Jeg vil imidlertid gjerne allerede ved denne Leilighed, til Deres Excellences egen fuldstændigere Efterretning, tilføie nogle Navne til min Rapport af idag.

Den Person som har talt om Nordslesvig, er en Geheimelegationsraad Meyer. Han er en indsigtsfuld, kundskabsrig og paalidelig Mand med meget udbredt Bekjendtskab, som tidligere har været Lecteur hos Dronningen af Preussen. Han hverken er eller har været Diplomat, men hans Titel skriver sig fra hans nævnte tidligere Stilling.

Den Collega jeg omtaler som tillæggende Bismarck den Hensigt at provocere Frankrig, er den herværende schweizeriske Gesandt Oberst Hammer. Det er indlysende at Schweiz er fortrinlig interesseret i Spørgsmaalet om Krig

eller Fred mellem Tydskland og Frankrig.

G. Quaade.

Oreby.