Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1874-04-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 4. April 1874.

Kjære Vedel,

. . .Jeg havde nylig Besøg her af Copist J. J. Hansen. Han reiste til Vien i Pengeaffairer angaaende det tyrkiske Laan. Han skulde tale derom med Rothschild. Til Berlin var han kun kommet forat tale med nogle Literater i den Hensigt at bevirke en bedre Tone i Pressen ligeoverfor Frankrig. Han sagde mig, at han tænkte paa, med det Første at offentliggjøre sit Skrift om Forbindelserne med Bismarck. 1) Det var alt oversat paa Fransk, og han saae ikke, hvorfor han ikke skulde kunne offentliggjøre ligesaavel som Benedetti og Gramont m. fl. Jeg vilde ikke ved stor Modstand gjøre for meget Væsen af Sagen; men efter min Mening er det ikke for

os Øieblikket til at slaae paa Tromme.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.