Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-04-24)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 24. April 1874.

Kjære Kammerherre.

. . . Har De hørt Noget om at Heydebrand skulde til Brüssel eller hvis Perponcher 1) kommer derhen, da afløse denne i Haag? Det vilde vi meget nødigt have.

Vor Ministercrise udvikler sig kun langsomt. Jeg har imidlertid bestemt Grund til at antage at Krieger giver sin endelige Dimission inden Udløbet af nogle Uger, og det vil da vise sig om den ikke drager hele Ministeriet med sig. Jeg mistvivler meget om at i saa Fald Grev Frijs vil lade sig bevæge til at danne et nyt Cabinet, Estrup er meget tvivlsom, ogsaa Haffner siger Nei. I det Hele er det meget sørgelige Udsigter, som der aabner sig for os paa alle Leder. . . .

s. 268 Jeg har talt til Hall om Hansens Hensigt om at udgive sine Fata — det var den eneste Vei ad hvilken jeg troede at kunne bringe ham fra den Tanke. Om det hjelper, veed jeg ikke. 1)

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.