Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1874-05-08)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenøm-Lehn.
Berlin, 8. Maj 1874.

Fortrolig.

. . . Det vil ikke være undgaaet Deres Excellences Opmærksomhed, at for en Tid siden, samtidigt med General Bildts Ankomst til Berlin som svensk-norsk Gesandt, et herværende Blad »Deutsches Wochenblatt« indeholdt en Artikel,ifølge hvilken Hs. Maj. Kong Oscar II skulde have givet bemeldte Gesandt det særlige Hverv, at ordne det nordslesvigske Spørgsmaal. 2) Artiklen tillagde den svensk-norske Konge Følelser for Tydskland, der stode i stor Modsætning til de Sympathier, Høistsammes Forgænger i Regjeringen, som bekjendt, stedse nærede for Danmark, og idet General Bildt ogsaa skildredes som særligt velsindet mod Tyskland, skulde selvfølgelig Ordningen finde Sted fra et reent tydsk Standpunkt. En Collega af mig spurgte mig i sin Tid om der kunde tillægges denne Artikel nogen Betydning, og uagtet jeg svarede, at dens Indhold efter min Mening var aldeles blottet for Grund, har han dog senere henvendt det samme Spørgsmaal til General Bildt selv. Denne har derefter meddeelt mig, at han har givet min omhandlede Collega ganske det samme Svar som jeg, og tilføiet at han, hverken af sin Souverain personligt eller af den svensk-norske Regjering som saadan har erholdt nogetsomhelst Hverv angaaende det ovennævnte Spørgsmaal. Han beklagede at den omhandlede Artikel var s. 269 fremkommet, thi herefter maatte hans Stilling i Forhold til hiint Spørgsmaal, selv i almindelige private Samtaler, være mere reserveret end den ellers havde behøvet at være, og det var saaledes blevet ham vanskeligere, end han ønskede, at tilveiebringe veiledende og muligen for den danske Regjering nyttige Oplysninger eller Vink om herværende Stemninger i Henseende til Udførelsen af Pragfredens Art. V.

Ved denne Leilighed skal jeg tillade mig at registrere en Yttring af Feltmarschal Grev Moltke i en Samtale jeg nyligen havde med ham. Jeg havde til en foregaaende Yttring af ham om reent danske Forhold bemærket, at man i Danmark stadig ventede paa Udførelsen af ovennævnte Artikel. Deres Excellence vil erindre, at Grev Moltke er iblandt de herværende Mænd af Betydning, som ønske en fuldstændig Forsoning mellem Danmark og Tydskland; og han svarede ogsaa Følgende: »De veed jo nok, at der er Mange her, som gjerne vilde bidrage hertil, og jeg troer at kunne tilføie, at Fyrst Bismarck er iblandt disse; men Danmark maatte da ogsaa komme os imøde; De forlange jo nu f. Ex. Dannevirke og Flensborg.« Hertil bemærkede jeg, at det Danmark ønskede, var at den dansk-tydske Grændse blev lagt saaledes tilrette at der for Fremtiden bestandig kunde herske Venskab mellem Danmark og Tydskland. 1)

Jeg har med Flid sagt ovenfor, at jeg registrerede Grev Moltkes foranførte Yttring; thi om jeg end finder at den fortjener nogen Opmærksomhed, deels fordi den hverken berører Sundeved eller Als, og deels paa Grund af Hentydningen til Fyrst Bismarcks Anskuelser, anseer jeg det dog for afgjort at den for Tiden ikke egner sig til andet Brug.

Quaade.

Depeche Nr. 12, modtaget 12. Maj 1874.