Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-05-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Torsdag [28. Maj 1874].

Kjære Kammerherre.

Da jeg tænker at reise til Vichy paa Tirsdag (d. 2den Juni) tager jeg altsaa for nogen Tid Afskeed med Dem. . . .

Jeg tænker at Øieblikket for saa vidt er vel valgt, som vi igrunden Intet har med Tydskland at forhandle — vi have lidt med Sverig og med Amerika, foruden China og Japan, men det kan vel gaae sin Gang eller vente. Derimod er det rigtignok lidt underligt at reise bort med den Rimelighed at man finder en Anden i Udenrigsministeriet som Chef, naar man kommer hjem. Mellem os sagt, begynder Ministercrisen paa Mandag da Krieger giver Grev Holstein sin Dimission. 1) Jeg har endeel Grund til at antage at Resultatet af Forhandlingerne bliver at hele Cabinettet indgiver sin Dimission og denne Gang med den oprigtige Forventning at Kongen vil finde et andet Ministerium. Saa kommer det første Stadium: Kongens Bestræbelser for at bevæge Ministeriet til at blive og det er umuligt at forudsee hvad Resultatet deraf kan blive og navnlig lod det sig tænke at Grev Holstein kunde ville paatage sig at danne et nyt Ministerium, i hvilket Tilfælde han rimeligvis blev Udenrigsminister. Det troer jeg imidlertid ikke. Er det nu afgjort, kommer det næste Stadium: at finde Andre og da hvem? Bedst var vist Estrup — Grev Frijs vil ikke — men jeg troer at Kongen ikke strax vender sig til ham og det er altsaa muligt at forinden nogen Anden paatager sig at danne Ministerium, thi der er jo maaskee Fonnesbech, eller Haffner eller Raasløff der nu kommer hjem. Hvorlang Tid Crisen kan staae paa, er ligeledes uberegneligt,

1 Ministeriet Holstein-Holsteinborg afløstes 14. Juli 1874 af Ministeriet Fonnesbech med Rosenørn-Lehn som Udenrigsminister. — Sml. Kriegers Dagbøger V, S. 383 ff. s. 271 uden forsaavidt at den vel maa være overstaaet før Kongen reiser, men jeg veed ikke engang om man sikkert kan stole derpaa. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.