Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1874-06-02)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Paris, 2. Juni 1874.

Kjære Vedel!

. . . Endnu lader det ikke som om Ministerkrisen eller Omtalen herom er kommet i Aviserne og det maa dog fra igaar af være i fuld Gang. — Jeg har under mit Ophold i Vichy oftere studeret Rappel og Republique française og fundet disse Ultrablade overordentlig moderate vis à vis vore folkevenlige Venstreblade, og herved er meent selve Indholdet thi hvad Formen angaaer da ville vi jo altid beholde vore særlige Typer i Søren Kjær 1) og Consorter. Jeg havde haabet dog hersteds at træffe noget der var værre end vort, men med Hensyn til folkelig Demoralisation, ͻ: hvad der bydes og fortæres af Smiger i Folket eller Publikum, da troer jeg at vi ere paa Høidepunktet. — [Grev Frijs har spadseret Morgen og Aften med O. Plessen, der var hypochonder som sædvanlig.]

Jeg haaber at blive fri for Anløb naar jeg kommer til Kjøbenhavn, da det altid er kjedsommeligt naar Kongen forgjæves maa henvende sig til Nogen og jeg kan aldeles ikke forsvare dette for min Familie og jeg har saa tydeligt og uforbeholdent udtalt mig herom til Forskjellige, saa at det var Uret om man lod Kongen henvende sig til mig. Jeg bilder mig ind at see et Tegn paa Holstein-Holsteinborgs Forbliven deri at han ikke tager med til Island, thi baade Kongen og Conseilspræsidenten kunne ikke godt være borte paa længere Tid, og vilde han bestemt være gaaet af, saa var han s. 272 nok taget med i Kongens Følge; det forekommer mig nu ogsaa at den hele Islandsfærd kan blive interessant. . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.