Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1874-07-04)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 4. Juli 1874.

Dr. Wollheim da Fonseca, som under Titel af »Zur Nordschleswigschen Frage« nylig har udgivet en Brochure om Pragfredens Art. V., har meddeelt mig, at det vilde være ham særdeles kjært, om det, i Anerkjendelse af de Sympathier, han stedse har næret for Danmark og som han har villet lægge for Dagen ved Udarbeidelsen af denne Brochure, kunde blive ham allernaadigst forundt at forelægge Hs. M. Kongen et Exemplar af bemeldte Arbeide. 1)

s. 278 Skjøndt den Ordning Dr. Wollheim foreslaaer af det omhandlede Spørgsmaal ligesaalidt tilfredsstiller de danske Interesser som den formeentlig vilde være en virkelig politisk Løsning af den stillede Opgave, forekommer det mig dog, at bemeldte Forfatter ved nærværende Leilighed har givet Beviser paa et Sindelag for Danmark, som fortjener Paaskjønnelse overalt hvor det viser sig i Tydskland, og da jeg saaledes ikke har kunnet nægte ham min Medvirkning til Opnaaelsen af hans Ønske, tillader jeg mig herved at anbefale dette Ønske til at tages i velvillig Betragtning af det kongelige Ministerium.

For det Tilfælde at det kongelige Ministerium ikke kjender den omhandlede Brochure, vedlægger jeg et mig tilhørende Exemplar deraf, som ved Leilighed kunde sendes mig tilbage, og sluttelig tillader jeg mig, dersom Hs. M. Kongen allernaadigst behager at modtage et Exemplar af Brochüren, at foreslaae, at jeg allernaadigst bemyndiges til at meddele Dr. Wollheim Allerhøistsammes Tak derfor, dog saaledes at det af denne min Meddelelse fremgaar, at det er Forfatterens gode Villie og Sympathie for Danmark, men derimod ikke den af ham foreslaaede Ordning, der har været Gjenstand

for allernaadigst Paaskjønnelse.

G. Qnaade.

Depeche Nr. CIX, modtaget 6. Juli 1874.