Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1874-08-06)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 6. August 1874.

Kjære Directeur!

. . . I en Ministerconference igaar syntes Tobiesen at gaae Tietgens Ærinde, idet han undrede sig over at jeg endnu ikke var fremkommet med en Proposition om Sendeisen af en fast Ambassade til China og Japan, med Tilføiende at Telegraphselskabet vilde betale hvad den maatte koste, dersom Rigsdagen ikke vilde bevilge Midlerne. Fonnesbech er jo vistnok af samme Mening som T. og jeg forudseer jo at det ikke vil lykkes mig i ret lang Tid at stoppe Munden paa dem, som jeg gjorde det igaar, ved at love at skulle overveie Sagen og paa et senere Standpunkt fremkomme med et Forslag. Maaskee De ogsaa, naar De skriver mig til vilde sige mig hvorledes De mener jeg — ialfald foreløbig — bør stille mig til dette Spørgsmaal, i hvilket Folk, takket være Tietgens Intriguer s. 284 synes at tage Parti for Sendeisen, der dog vel skulde indskrænkes til en enkelt. 1) . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

P. Vedels Privatpapirer.