Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1874-09-09)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Frijsenborg, 9. September 1874.

Kjære Vedel!

Idet jeg ret hjerteligt ønsker Dem velkommen hjem glæder jeg mig til at træffe sammen med Dem om circa 3 Uger ved Rigsdagens Aabning eller saa omtrent og at høre Deres Beretning om det Brüsseler Møde, der vel ikke tilsyneladende vil bringe noget praktisk Resultat men som deels vil for os kunne have det Gode ai det har bragt Dem nogle personlige værdifulde Bekjendtskaber deels vil kunne tjene som en Føler for det Besynderlige som man med Sikkerhed gaaer imøde i den nærmeste Fremtid. Jeg seer ingenlunde vor Fremtid meget lys, men dens mørke Sider ligge saa aldeles aabenlyst, saa at naar den store Masse heri Landet Gaardmændene ikke har sund Menneskeforstand nok til at see dette — den eneste Grund som der har været tænkelig til at forsvare Valgrettens Udstrækning her i Landet, nemlig at den dog vilde blive i Hænderne paa et vel egoistisk men dog forsigtigt Landbourgeoisie, der altid vilde holde igjen imod Ultrabevægelser — saa er det vanskeligt at see hvor Frelsen skal komme fra eller rettere sagt hvorledes Landet skal frelses thi de rovbegjærlige Naboer ville gjøre deres Mulige for at vanskeliggjøre en stærk Regjering; vor Hjertes Ven — Heydebrand — siges derfor i særlig Grad at sværme for det nye Ministerium. —

Jeg kan endnu ikke fravige min Overbeviisning om at Fonnesbech er bedre end Holstein, thi han kan dog blive vred naar han trædes paa Tæerne, det kan undertiden være for seent men det er dog relativt en Fordeel naar Muligheden s. 297 herfor er givet. De veed at jeg nødig vil tale imod et Ministerium men mig forekommer nok dette at H. Ledreborg turde ligeoverfor sin Fætter eller Oncle efter den Behandling der var vederfaret Ministeriet, komme og samtale med ham om et nyt Project af Venstre vedrørende Embedslønninger, ud over al Beskrivelse. 1) . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.