Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1874-09-20)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 20. September 1874.

Deres Excellence!

Wiener Pressen begynder paany at beskjæftige sig med det nordslesvigske Spørgsmaal, foranlediget ved den Opsigt, s. 300 som Udviisningerne i Slesvig have foraarsaget, i Forening med Rygtet om, at den kongelige Regjering havde gjort Forestillinger desangaaende i Berlin.

Det vedlagte officieuse »Fremdenblatt« af 17de indeholder saaledes en ledende Artikel, hvoraf Quintessencen er den, at Østerrig bør søge at unddrage sig alt Ansvar og al Deelagtighed i Stridsspørgsmaalet. »Tagespresse« af idag bringer en Correspondance fra Berlin fra »velunderrettet Side«, der vil vide, at Forfølgelserne i Slesvig ere blevne systematisk indledede, for ved dette Tryk at bringe Sagen paa Bane igjen, og tvinge den kongelige Regjering, til at gaa ind paa de Betingelser, som maatte stilles fra Berlin. Ja man vil vide, at Fyrst Bismarck har foreslaaet eller agter at foreslaae den kongelige Regjering, at indtræde som Medlem og Admiralstat i det tydske Rige, imod at Slesvig i sin Heelhed stilles i personal Union til Kongeriget, men som tydsk Forbundsstat. 1)

C. Falbe.

Depeche Nr. 8, modtaget 26. September 1874.