Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1874-09-20)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 20. September 1874.

»Tagespresses« Redakteur, Hr. v. Ludasi har besøgt mig i Anledning af sin Dagsartikel om Nordslesvig, 3) hvis Meddelelser han anseer for paalidelige, og har samtidigt udtalt det Ønske, at hans Blad, der som Forkjæmper for det nationale østerrigske Standpunkt i Modsætning til de herværende s. 302 tydsk-nationale Blade, har megen Indflydelse og Indpas paa høiere Steder, maatte blive benyttet til saadanne Meddelelser, som maatte kunne tjene til at fremkalde correkte og upartiske Meninger om det nordslesvigske Spørgsmaal i Publikum. Han forsikkrede at dette Ønske ikke var fremkaldt af interesserede Motiver, men kun for at tjene den gode Sag og saaledes forøge sit Blads Anseelse og Vægt. Jeg tillader mig derfor at henstille, hvorvidt det kongelige Ministerium maatte ville benytte dette Tilbud og sætte sig i Forbindelse med Hr. v. Ludasi, da det vel maatte kunne være tjenligt, i et saa anseet Organ at bekjæmpe og opklare de vrange Forestillinger, som den herværende Presse øser af tydske Kilder, og som oftest under directe Inspiration fra Berliner Pressebureauet. —

C. Falbe.

Depeche Nr. XXIX, modtaget 6. Oktober 1874.