Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1874-09-22)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 22. September 1874.

I Anledning af Hs. Exc. Udenrigsministerens meget ærede Depesche af 18de d. M. Nr. 5 1) om de i den senere Tid skeete Udviisninger af danske Undersaatter fra Slesvig, har jeg igaar havt en Samtale med Ministerialdirecteur Philipsborn, som under Statssecretairens Fraværelse besørger dennes Forretninger i det herværende Udenrigsdepartement.

Da jeg sagde Herr v. Philipsborn, at den af mig modtagne Depesche var affattet paa Fransk og tilbød at oplæse den for ham, bad han selv at maatte læse den; og idet han derpaa med Opmærksomhed gjennemlæste dette Actstykke, yttrede han sig fuldkomment enig i at Foranstaltninger, som de omhandlede s. 303 ikke maatte kunne skee uden afgjørende Grunde; og at disse Foranstaltninger, saaledes som de nu viiste sig for ham, hverken vare skikkede til at styrke det gode Forhold mellem de tvende Befolkninger eller svarede til den tydske Regjerings Ønske om at lette en god Forstaaelse mellem Nabolandene og deres Regjeringer.

Han tilføiede, efter at have gjort sig bekjendt med Depeschens hele Indhold, at det herværende Udenrigsdepartement, saavidt han vidste, var fuldkomment fremmed for den paaankede af de slesvigske Autoriteter iagttagne Fremgangsmaade. Ham selv var det Skeete ikkun bekjendt af de offentlige Blades Meddelelser, og endda blot løseligt; og han troede saa meget mindre, at nogensomhelst Aftale /: Benehmen :/ mellem Udenrigsdepartementet og de indre Myndigheder var gaaet forud derfor, som Herr v. Bülow, da han ved sin Afreise fra Berlin overleverede ham sine Forretninger, ikke havde omtalt noget Saadant for ham. Han vilde nu sætte sig nærmere ind i Sagen, og idet han bad mig atter at søge ham om 4 til 5 Dage, sluttede han, efter at have anmodet mig om en Afskrift af Depeschen, med at forsikkre mig om at han skulde tage sig alvorligt af Sagen. Han fattede hele dens Betydning og »Tragweite«.

Idet jeg herefter kan betegne den Maade hvorpaa Herr v. Philipsborn er kommen Udførelsen af det mig ved nærværende Leilighed overdragne Hverv imøde, som i enhver Henseende tilfredsstillende, maa jeg dog tillige minde om den selvstændige, for ikke at sige ensidige, Stilling de indre preussiske Myndigheder forhen næsten altid have vidst at hævde i Sager af den heromhandlede Beskaffenhed.

G. Quaade.

Depeche Nr. CLIX, modtaget 26. September 1874.