Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1874-09-24)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 24. September 1874.

Kjære Hr. Kammerherre!

Det skal kun blive nogle faae Linier, hvormed jeg skal uleilige Dem iaften, og det er kun for at gjøre Dem et Spørgsmaal, angaaende hvilket jeg i høi Grad netop under de forhaandenværende Omstændigheder kan ønske at kjende Deres Mening, og som jeg beder Dem ved et Par Ord at besvare mig snarest mueligt. Sagen er nemlig den, at der i Anledning af Affattelsen af Throntalen er opstaaet nogen Meningsforskjel imellem mine Colleger og mig, idet jeg er gaaet ud fra, at det slesvigske Spørgsmaal bør holdes ude, deels fordi vi selvfølgelig ikke kunne sige Andet, end hvad vi saatidt have sagt, nemlig at vi ikke have opgivet Haabet osv. og at dette i Længden bliver trivielt; deels fordi Gjentagelsen let kunde udtydes som om der siden sidste Throntale var indtraadt Noget, der kunde styrke Haabet, hvad jo desværre ikke er Tilfældet, og deels endelig fordi Forholdet til Preussen, efter hvad der i den seneste Tid er skeet i Slesvig, snarere maa siges at være spændt, og en Udtalelse som den nævnte som Følge deraf let vilde kunne optages som en Udfordring — medens mine Colleger stærkt urgere, at det bør berøres saavel for Indlandets som for Udlandets Skyld, idet vor Taushed vilde misforstaaes og virke deprimerende paa alle Fædrelandsvenner, og vi i Udlandet vilde faae Udseende af nu at have tabt Modet og ladet os skræmme af Pr. seneste Optræden. 1) Uagtet jeg nu vel maa indrømme at der kan være Noget i den Tale, tilstaaer jeg at jeg dog ikke har kunnet lade mig overbevise om det Feilagtige i min Opfattelse, saameget mindre som jeg ikke kan tillægge den europæiske Presses Udtalelser i den seneste Tid den Betydning som mine Colleger gjøre. Jeg har derfor forbeholdt mig s. 305 nogle Dages Betænkningstid, og beder jeg Dem derfor som sagt ved nogle Ord at meddele mig Deres Tanker om hvorledes hiin Udtalelse vil blive optaget i Preussen og Deres Mening om hvad der derefter vil være det Rette at vælge. Jeg vil derpaa bygge mit endelige Votum.

O. D. Rosenørn-Lehn.

En Afskrift af den eventuelle Passus vedlægges. 1)

Quaades Papirer. U. A.