Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-09-26)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] Lørdag 26. September 1874.

Kjære Kammerherre!

Til alle Gesandterne her som have spurgt om hvad der var foregaaet i Berlin har jeg regelmæssigt svaret ved at spotte over Avisernes Historier om »Protest« og »alvorlige Complicationer« og gjort Løier med den Historie at den skikkelige Wyke og den forsigtige Ferriol skulde gaae og puste os op, af Vrede for Spaniens Anerkjendelse. 1) Ligesom De har jeg sagt at vi naturligvis have troet at maatte henlede Centralregeringens Opmærksomhed paa hvorledes Lokaløvrighederne i Slesvig synes at gaae frem, thi jeg har udtrykkelig tillagt at vi hidtil kun have hørt den ene Version, og audietur et altera pars. Navnlig den lille Østerriger 2) var meget nysgierrig og paatrængende, og var øiensynlig meget flau, da jeg sagde ham at vort Forhold til Preussen var vedvarende s. 308 venskabeligt og at vore Bemærkninger om det Forefaldne vare givne og modtagne i den Aand. Spinola 1) har skrevet paa samme Maade hjem og forsikkrer om at der ikke var Skygge af Sandhed i Avisefterretningerne. Jeg behøver ikke at sige at vi saa meget mindre have søgt at interessere nogen Magt i vor Sag, navnlig ikke Rusland. Min Overbevisning er at jo mindre man taler om os i Aviserne desto bedre. Destoværre har vi imidlertid her en Corresp. for Standard 2) der synes at have sin Gang hos Excellence Tobiesen, 3) men jeg har hidtil holdt ham borte fra Udenrigsministeriet. Og saa kommer Rigsdagen, vil den ikke forlange Oplysning? og hvilke irriterende Yttringer vil der ikke kunne falde? Ministeriet vil af al Magt have en Passage i Throntalen om Slesvig, Alt hvad jeg har kunnet opnaae er at Ministeren skulde spørge Dem. 4)

20*

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.