Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Christian Frederik Falbe (1874-09-28)

Kammerherre Falbe, Gesandt i Wien, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Wien, 28. September 1874.

Siden min ærbødigste Beretning af 20de dennes, 5) har det slesvigske Spørgsmaal fortsat været Gjenstand for Bladenes Betragtninger, og har navnlig »Tagespresse« bragt udfordrende og sensationelle Artikler i denne Henseende.

Under Grev Andrassy’s Fraværelse har jeg i en Samtale med Baron Orczy udspurgt ham, hvorvidt man havde Grund, til at antage, at der var noget Sandt i Rygtet om de Fyrst Bismarck tillagte Hensigter. Baron Orczy forsikkrede mig paa s. 309 det Bestemteste, at der ikke forelaae nogen Antydning hverken fra Berlin eller fra Petersborg om, at Spørgsmaalet skulde være bleven bragt frem fortiden, og jeg veed, at Baron Hofmann har udtalt sig i lignende Retning.

Udviisningerne i Nordslesvig synes imidlertid overalt at have fremkaldt et piinligt Indtryk og dermed Ønsket om en endelig Afgjørelse af Stridsspørgsmaalet.

Dette har foranlediget det K. K. Udenrigsministerium til igjennem en officiøs Artikel i »N. Wiener Tagblatt« af 25de, 1) som Forfatteren selv idag har gjort mig opmærksom paa, at foreslaae, at Spørgsmaalet bringes for en international Voldgift, og nævnes Dronning Victoria som den Souverain, der paa Grund af sit Forhold til begge Parter, vilde være nærmest kaldet til at fælde Dom i Sagen.

C. Falbe.

Depeche Nr. 9, modtaget 6. Oktober 1874.