Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: George Joachim Quaade (1874-10-01)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
Berlin, 1 October 1874

Kjære Excellence,

. . . Gud veed hvorledes det vil gaae med Udviisningssagen? De mange Avisartikler derom og det derved frembragte s. 314 Røre overalt omkring i de forskj ellige Lande har vistnok forsaavidt svaret til Hensigten dermed, som det ikke har været til Fornøielse eller behageligt for den preussiske Regjering, men om det tillige vil have den Virkning, at denne Regjering, i den paagjældende Sag, selv bliver behagelig mod os, er vel et stort Spørgsmaal. En Artikel i Nordd. Allg. Zeitung for igaar, hvis Cynisme navnlig falder i Øine ovenpaa den Meddelelse hvormed jeg foreløbig afspistes iforgaars og hvorom jeg indberettede igaar, lover intet Godt; og nu da Bülows Moder er død 1) , vil den Tid i hvilken Philipsborn souffleres af Andre, formodentlig Radowitz 2) , blive af saameget længere Varighed.

»Naar man vil være Diplomat«, sagde engang for mange Aar siden en gammel dansk Diplomat til mig, »saa maa man savoir s’ennuyer dans les affaires«; men man maa kunne meer end det.

G Quaade.

Oreby.