Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-10-24)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 24. Oktober 1874.

Kjære Kammerherre.

Vi ere blevne ligesaa ubehageligt berørte ved Tagespresses Telegram 1) som Bülow, og hvis De har lagt Mærke dertil, vil De have seet at Berl. Tid. ikke har gjengivet det, fordi der strax gik Bud i den Retning til Bureauet. Danske Aviser saasom Fædrel. optog ogsaa Telegrammet med Reservation som det sees af dets senere Omtale af Berigtigelsen. Ligesom den danske Presse altsaa viste sig mistroisk ligeoverfor det, saaledes er det ogsaa lidet rimeligt at Meddelelsen til Tagespresse skulde være kommen fra nogen af vore Journalister der saavidt jeg har erfaret, neppe har andre Forbindelser med fremmede Aviser end ved Correspondance scandinave (oprindelig redigeret af en Franskmand Delaunay der var her siden 1870 men nu er død — hvem der nu staaer for den, veed jeg ikke, dog har Bille med den at gjøre), og som desuden altid ere lidet tilbøielige til at troe at den danske Regering opnaaer nogensomhelst Fordeel. Saaledes bliver der alene den Mulighed tilbage at Falbe kunde have givet Anledning dertil. Til Deres Oplysning vedlægger jeg en lille Correspondance med ham, hvoraf De kan see at vi strax have formanet ham til at undgaae ethvert Samquem med Tagespresse, og dertil kan jeg føie at vi aldeles have undladt at meddele ham Noget om hvad der var foregaaet i Berlin. Jeg troer ham altsaa uskyldig, men i alt Fald veed jeg at vi ere s. 332 det og Deres Yttringer i Depecherne i Alm. og særlig den om Melchertsen komme ikke videre, derpaa kan De stole — i alt Fald ikke fra Ministeriet. En ganske anden Sag er det jo at vi i hele denne Reclamation have stillet os paa det Standpunkt at troe, at Overgrebene skyldes Localøvrighedernes Ivrighed og ikke den preuss. Regerings Intolerance og paa den Maade have vi ogsaa incidenter talt til herværende Diplomater, der haardt angreb det preuss. URM. og troede at det Hele var en snedig Plan for at fremkalde en Conflict. Men det er aabenbart ikke denne Udflugt af os der kan være Kilden til Telegrammet.

Først i disse Dage afgaaer der til Gesandtskaberne en fortrolig Instrux om Forhandlingerne, hvori disse fremstilles som ganske almindelig løbende Sag.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.