Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1874-12-24)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 24. December 1874.

Kjære Kammerherre.

Baron Rosenørn har forladt Byen for at tilbringe Julen paa Lolland og det faldt saaledes i mit Lod at maatte gjøre Heydebrand en mundtlig Meddelelse om det Uheld der var indtruffet i den Hammelske Sag. 1) Han tog det imod Forventning meget roligt og sagde blot at »ja naar Drengen er borte, saa er der jo Intet videre at gjøre«, og i Anledning af en Bemærkning af mig om at Regenburg talte Noget i sit Brev om at Sønnen kunde være bleven skræmmet ved et Brev fra Faderen, bemærkede han endog at det vel kunde være Tilfældet at man havde været lidt uforsigtig i Berlin ved at underrette Faderen om Sønnens forventede Ankomst. Dette kan imidlertid ikke have bevirket Drengens Flugt; thi den indtraf allerede d. 26de Nov., omtrent samtidig med at jeg s. 344 spurgte H. om vi eventuelt kunde aflevere ham i Haderslev. — Men da H. nu veed det og naturligvis skriver det hjem, henstiller jeg til Dem om De ikke privat vil meddele Bülow hvorledes Sagen staaer, thi jeg tænker at en skriftlig Meddelelse ikke endnu behøves, saalænge vi endnu haabe paa Drengens Tilbagekomst. Forresten er jeg noget desorienteret med Hensyn til Heydebrand. Han som før kom saa ofte til mig og aldrig forsømte nogen Torsdag hos Ministeren, viser sig nu saa godt som aldrig heroppe. Jeg er mig ikke bevidst at vi have givet nogensomhelst Anledning til denne Forandring — er det Dagbladet? 1) Men det forekommer mig igrunden, at det ikke egentlig har forandret sin Holdning ligeoverfor Preussen, kun at de sidste Begivenheder have givet mere Anledning til at beskjæftige sig med hvad der foregaaer i Berlin, og ellers har H. dog ikke pleiet at lade sig saa særdeles afficere.

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.