Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-01-24)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 24. Januar 1875.

Kjære Kammerherre Quade!

. . . Udsigterne for det nye [Aar] synes ikke meget gunstige og hele Europa lider endnu bestandig af denne sydende Uro, denne gjennemgaaende Misfornøielse med Alt bestaaende, uden en dertil svarende Evne til at sætte Noget bedre istedet, at man ikke uden vedvarende Bekymring kan see Fremtiden imøde. Her hjemme gjentage alle Fremtoninger fra forrige Aar sig, og det vilde være stor Synd at sige at Rigsdagen er blidere stemt ligeoverfor den[!] nuværende end den var mod det afgaaede Ministerium, og de Forhaabninger s. 345 man engang i Efteraaret nærede i saa Henseende ere blevne fuldstændig skuffede. Hvorvidt man tør haabe paa at faae gjennemført en nogenlunde brugelig Finantslov er vist et stort Spørgsmaal; om de andre Love, forsaavidt de da ere af nogen større Betydning nærer jeg ikke synderligt Haab; men Vinden kan jo temmelig snart dreie sig, og naar Foraaret kommer og med det Længselen efter at komme hjem, der ogsaa hos hine Mennesker gjør sig gjældende, vil der maaskee findes Medgjørlighed paa Steder, hvor den nu ikke kjendes. I Forhandlingerne angaaende Forsvarssagerne er der viist stor Uforsigtighed i Udtalelserne; jeg haaber dog at de i Tydskland kun ville have den Virkning at man seer at vi have Øinene med os og at vi i givet Tilfælde ville sælge vort Liv saa dyrt som vi kunne, medens vi paa den anden Side ikke ønske Noget høiere end, naar Mellemregningen er opgjort, da at leve paa den bedst muelige Fod med denne vor mægtige sydlige Nabo. At en saadan Tid maa komme det haabe vi endnu bestandig paa. . . .

Quaades Papirer. U. A.

O. D. Rosenørn-Lehn.