Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-02-08)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
Kjøbenhavn, 8. Februar 1875.

Kjære Hr. Kammerherre!

. . .Jeg har igaar havt Leilighed til at overbringe Kongen den tydske Keiserindes Hilsen igjennem Dem, og meddele ham hvor venligt hun har udtalt sig til Dem angaaende den kongelige Familie her. Det har selvfølgelig ikke kunnet Andet end glæde saavel Kongen som Dronningen at erholde dette fornyede Vidnesbyrd om Keiserindens venlige Følelser for dem, og har Kongen paalagt mig at anmode Dem, Hr. Kammerherre! ved given Leilighed at bringe Hendes Majestæt deres Tak derfor og venligste Gjenhilsen. Skulle vi Andre have Lov at raisonnere med i Anledning af disse Udtalelser, kunne vi jo ikke andet end glæde os over det derved constaterede gode Forhold, der finder Sted imellem disse Fyrstehuse fortiden; men nogen politiske Følger af virkelig Betydning tør vi dog næppe tillægge dem. . . .

Herhjemme leve vi bestandig under Trykket af de gamle Spændinger med Rigsdagen, hvorom Finantslovsbetænkningen, der i disse Dage er blevet omdeelt fuldelig bærer Vid s. 347 nesbyrd. Forslaget angaaende en Interpellation om vore udenrigske Forhold, 1) som De kjender af Dagbladene, kom imidlertid ikke til Behandling i forrige Uge, og er ikke bleven sat paa Dagsordenen siden, saaledes at det deraf kunde synes, som om det Forenede var begyndt at gaae i sig selv; men jeg tør i det Stykke dog ikke ret stole paa Freden endnu, idet jeg snarere er tilbøielig til at troe paa at det paa et senere Standpunkt atter vil komme frem, og det maaske i en endnu ubehageligere Skikkelse. . . .

O. D. Rosenørn-Lehn.

Quaades Papirer. U. A.