Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-02-12)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 12. Februar 1875.

Kjære Kammerherre.

. . . Som De maaskee har seet af Hist. Tidsskr. hvoraf De som jeg veed er Abonnent, har jeg ifjor da jeg sad hjemme om Aftenerne skrevet en lille Afhandling om en tydsk Diplomat i dansk Tjeneste, 1) Grev Lynar, nærmest fordi jeg var bleven ærgerlig over at læse en tydsk Bog om ham (det var af en Hr. Jansen i Oldenburg 2) og som naturligvis var meget uretfærdig mod Bernstorff og Danmark. Jeg har deri grebet Leiligheden til at tage de Tydskes Forsvar der i forrige Aarhundrede tjente Danmark, til Ærgrelse, som jeg erfarer, for adskillige Folk her. Da jeg nu har faaet et Par Særtryk af denne lille forresten ubetydelige Piece, er det faldet mig ind om det gaaer an at bede Bülow modtage et Exemplar deraf, da han engang har skrevet mig til at han satte saa stor Priis paa J. H. E. Bernstorff, og fordi den Slags smaa Opmærksomheder aldrig skade. Men jeg er dog bange for at der i s. 349 denne delicate Materie kan være et og andet Udtryk der kan støde Bülow navnlig i hans nuværende Stilling og derfor var det min Bøn til Dem at læse Artiklen igjennem med Deres critiske Blik og sige mig hvad jeg skal gjøre. . . .

Om offentlige Sager kan jeg ikke fortælle Dem noget Synderligt udover hvad De kjender af Aviserne. Regeringen vilde naturligvis ikke staae Skoleret for den udenlandske Politik, men Folkethinget lader jo allerede til at trække Hornene ind. . . .

Folk begynde her hjemme meget at snakke om vor Neutralisation og General Thomsen har endog i Rigsdagsforhandlingerne mir nichts dir nichts forlangt den. Jeg gad nu nok vidst om Nogen kan troe den Sag saa let, især naar Grændsespørgsmaalet ikke er afgjort eller kan afgjøres endnu, og efter min Mening maa Neutralisationen hvis vi nogensinde skulde faae den, saaledes at vi virkelig kunde være tjente med den, saa at sige paatvinges os, og saa gjøre vi bedst i ikke selv at snakke i Utide derom.

Vi have i disse Dage faaet foreløbig Meddelelse om at Kong Oscar til Sommer vil besøge Kjøbhvn, Berlin og St. Petersborg — det er rimeligt at han paa denne Reise ikke vil undlade at tale om vore Sager. . . .

P. Vedel

Quaades Papirer. U. A.