Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-02-16)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 16. Februar 1875.

. . . Hvad Neutralisationen angaaer, saa er det Noget hvortil der skal to Parter, og fordi vi ønske den og kunne være tjente med den, faae vi den ikke. En saadan Acts Nødvendighed maa være bleven indlysende for de bestemmende Factorer ved store Begivenheder og en deraf følgende særlig politisk Situation. Før en saadan indtræder, medvirke hine s. 350 Factorer ikke dertil. Det skulde da være at vi havde Noget at give derfor. Men ville vi renoncere paa Haabet om at faae Nordslesvig tilbage? . . .

Jeg har ogsaa fundet at Venstre efterhaanden trækker Hornene ind med Hensyn til Fordringen om ydre politiske Meddelelser. Men gjør de Blade, som ere Venstres Modstandere, Ret i at hovere saameget derover? . . .

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.