Danmarks Breve

BREV TIL: Christian Fritz Charles Peter Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-02-18)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesand i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 18. Februar 1875.

Kjære Kammerherre.

Tillad mig at sende Dem et Exemplar af den lille Artikel hvorom jeg sidst talte til Dem og som jeg nu tør bede Dem modtage, medens det forekom mig pretentiøst at sende Dem den, saalænge jeg troede at De modtog Deres »Hist. Tidsskr.« i Berlin. Grev Frijs har meent at jeg burde sende et Exemplar til Bülow men jeg vilde dog gjerne høre Deres Mening først og takker Dem derfor meget for Deres venlige Løvte at ville undersøge Artiklen. Siger De ja, lader jeg et Exemplar hefte og sender — thi jeg synes at en saa ubetydelig Pjece ikke vel kan bære et egentligt Bind. . . .

Hvad det bliver til med Folkethingets Undersøgelse af vor Udenrigspolitik veed Ingen — rimeligvis venter Sagen indtil Folkethinget finder Øieblikket kommet til at give sig en sortie brillante til Brug for Valgtribunerne. Man har sagt mig, at det skal søges bevist 1) at vi have forsømt udmærkede Leiligheder til at løse Spørgsmaalet om Art. V, og i saa Henseende vil man gribe tilbage indtil 1866, 2) at vi ikke have forstaaet at sætte os i godt Forhold til Tydskl., som ligeoverfor andre Personligheder end de nuværende og forbigangne s. 351 Ministre gjerne vilde tilstaae Dmk. hvad vi ønske, 3) at vi ikke have antaget os de fordrevne Slesvigeres Sag tilstrækkeligt osv. osv.

De veed da at stakkels Monrad har givtet sig forleden med H. Hages Enke. Det gjør mig ondt thi jeg har altid bevaret en oprigtig Godhed for min gamle Chef, men jeg kan dog ikke forsone mig med at han i sin nuværende Alder og Stilling givter sig — i Sommer friede han ivrigt til Frøken Marie Neergaard der er en meget rig Pige, og nu givter han sig med P. Tuteins Datter. Men jeg er vis paa at hvorledes dette end tager sig ud for os Andre, saa har han for sig selv acceptable og hæderlige Grunde til dette Skridt. . . .

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.