Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-02-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. Februar 1875.

Kjære Vedel,

Jeg har haft stor Interesse af at læse Deres Afhandling om Grev Lynar, hvorfor jeg herved sender Dem min bedste Tak; og ved Siden heraf har jeg nøie havt min Opmærksomhed henvendt paa om der i Afhandlingen skulde findes et eller andet Udtryk, som muligen kunde støde Bülow, dersom De vilde give ham et Exemplar deraf.

Jeg har intet saadant Udtryk fundet i hele Afhandlingen, det vil sige i Hoveddelen deraf, den Deel som specielt angaaer Grev Lynar. Men jeg er standset ved 3die Linie paa 7de Side. Alt det De siger paa denne Side er ligesaa sandt, rigtigt og godt, som det De har sagt paa de foregaaende Sider, og det maatte siges for at fuldstændiggjøre det Øvrige. Men er Bülow, eller har han været en Undtagelse fra de andre ikke-Danske, som har været brugte i det danske Diplomatie? 1) s. 352 Han har ganske vist havt fuldstændigt Kjendskab til Landets Resourcer og jeg troer ogsaa til Folkets Characteer, men har han været i Besiddelse af Følelse af Solidaritet med Landet, og har han nogensinde knyttet sin Fremtid fast til Landet? Herpaa kan jeg ikke svare med et afgjort og bestemt »Ja«. Det kan være, og jeg siger ikke at det var et Beviis derimod, da han i 1862 forlod os. Men der er Flere her, og det Folk som staae ham nær, der ikke ret forstaae, at han gik fra Meklenborg til det tydske Rige. Det veed han naturligviis, og var det da ikke muligt at han, skjøndt vi aldrig have ladet os mærke med noget Saadant, kunde tænke sig, at ialfald Nogle blandt [os] ikke ret kunde forstaae hans Omdannelse fra Forfatter af det Aabne Brev 2) og fra dansk Gesandt i Frankfurt til hvad der i Grunden er eensbetydende eller ialfald eenslydende med tydsk Udenrigsminister? Der er Preussere som ikke forstaae dette og jeg har endnu ikke truffet paa nogen ikke-Tydsk eller ikke-Dansk som har forstaaet det.

Jeg behøver ikke at gaa videre end ad pag. 7, thi jeg tager næppe feil, naar jeg antager at det netop er alt dette Rigtige og Sande, De her har skrevet, som De selv har tænkt paa, da De forelagde mig Deres Spørgsmaal, og De vil saaledes have seet min Betænkelighed tydelig nok ved hvad jeg allerede har sagt.

Imidlertid kan jeg jo tage feil i denne min Betænkelighed, s. 353 og jeg skal i denne Henseende bemærke, at jeg, idet jeg har sagt til Krag, at jeg ifølge mit eget Initiativ kunde muligviis ville laane Bülow Afhandlingen til Læsning, har bedt ham sige mig om han kunde finde et eller andet Udtryk deri som Bülow kunde støde sig ved; og Krag har intet saadant Udtryk fundet. Der vilde jo hellerikke, naar De gav Bulow Afhandlingen være nogen Grund for ham til at troe Andet end at dette skeete fuldkommen bona fide. Men min Betænkelighed er der alligevel, og jeg vilde, naar jeg skulde afgjøre Spørgsmaalet for mig, følge den gamle Grundsætning quod dubitas ne facias.

De vil have seet at Rygterne om Bismarcks Afgang holde sig og bestandig blive stærkere. Jeg veed endnu ikke hvad jeg skal sige derom.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.