Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-03-05)

Udkast til Udtalelse af Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn i Folketinget 5. Marts 1875.

Uagtet den foreslaaede Beslutning er affattet i noget usædvanlige Udtryk, troer jeg dog ikke at burde tillægge den nogen anden og videregaaende Betydning end den at URM. anmodes om at meddele Thinget de Oplysninger om Landets Stilling til Udlandet, hvortil han maatte finde Anledning, og saaledes forstaaet kan jeg ikke have nogen formel Erindring imod at en saadan Opfordring rettes til mig.

s. 355 Derimod maa jeg fraraade at det besluttes i denne Anledning at nedsætte et Udvalg bestaaende af Thingets samtlige Medlemmer, da denne Behandlingsmaade i hemmeligt Møde let vilde kunne fremkalde den Forestilling i og udenfor Landet, at URMinisterens Udtalelser ikke skulde taale Offentlighedens Lys. Dette er imidlertid saa langtfra Tilfældet at jeg meget mere (i Virkeligheden maa ansee) *) enhver saadan Forhandling, den være sig offentlig eller hemmelig, for at være ørkesløs, da jeg ikke vil see mig istand til at sige Andet og Mere end hvad Conseilspræsidenten allerede har udtalt, nemlig at Landets Forhold til Udlandet i det Hele er tilfredsstillende. —

Oreby. — Koncept, med P. Vedets Haand, mellem P. Vedels Breve til Rosenørn-Lehn. Udtalelsen, der i en noget anden Form fremsattes af Udenrigsministeren i Folketinget 5. Marts 1875, er trykt i Folkethingets Forhandlinger 1874—75, Sp. 4486. — Se Nr. 1177 og Kriegers Dagbøger VI, 48.— 5. Marts 1875 nedsattes et Udvalg paa 9 Medlemmer, der skulde behandle Forslaget.