Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1875-03-11)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 11. Marts 1875.

Kjære Vedel! Da jeg igaar Aftes havde en længere Samtale med Baron Rosenørn, ved hvilken Leilighed det ikke kom paa Omtale at jeg havde samtalt med Dem inden Middag, har jeg ikke villet undlade herom at underrette, samt at det var min Bestræbelse at bevæge R. til at søge fra sin Side at reducere Meddelelsen til det mindst Mulige, og helst naar en almindelig Udtalelse fra hans Side ønskedes, da at binde denne til et mindre Udvalg, ligeoverfor hvilket Udtalelsen fra hans Side dog vilde kunne være noget friere og at da dette udarbeidede en Betænkning — gjennemseet af Udenrigsministeren — til Folkethinget om Situationen; Vanskeligheden herved s. 356 er jo aabenbart at dette forudsætter et Velvillighedsforhold imellem Regjering og Thing, hvis Existents er tvivlsomt, men et saadant Forslag kunde dog muligviis virke paa enkelte Medlemmer og det er jo heller ikke en givet Sag, at just om denne stor-politiske Sag skal Regjering kunne komme til Enighed medFolkethinget! Kun til Slutning, at jeg pointerede meget stærkt og gjentagende i et saadant Udvalg, at man maatte paa det Varmeste fraraade Vennerne af Neutralitetstanken at røre offentlig ved dette Spørgsmaal, da dette sand- synligviis vilde have en tilintetgjørende Virkning paa at det nogensinde kunde komme til at foreligge praktisk. — ...

23*

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.