Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Christian Emil Krag-Juel-Vind Frijs (1875-04-08)

Lensgreve C. E. Frijs til Direktør P. Vedel.
Kjøbenhavn, 8. April 1875.

Kjære Vedel! Med stor Fornøielse har jeg gjennemstuderet Udarbeidelsen om hvad der har tildraget sig i de sidste Aar vedrørende Danmarks politiske Stilling ligeoverfor de andre Magter navnlig i Forholdet til det slesvigske Spørgsmaal, og har det været meget interessant for mig derved levende at faae gjenkaldt i Erindringen Bismarcks velvillige Yttringer, thi hvad Vægt man end maatte tillægge disse eller rettere hvad Indflydelse end hans personlige Stilling til Spørgsmaalet Slesvig end i Fremtiden maa faae, — maa det betragtes som et absolut Gode at han — en for Tiden saa mægtig Mand

— udtaler sig velvillig. — . . .

C. E. Frijs.

P. Vedels Privatpapirer.