Danmarks Breve

BREV TIL: Jens Andersen Hansen FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-04-12)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Formanden for Udvalget angaaende Forslag til Beslutning af Folketinget.
12. April 1875.

I det Møde som jeg kort før Paaske havde med det ærede Udvalg, fremstillede jeg Regeringens Anskuelser om Formen og Omfanget i hvilket denne vilde see sig istand til at gjøre Meddelelser om Rigets politiske Stilling, og af den imødekommende Maade paa hvilken man modtog mine Udtalelser, troede jeg at turde haabe at det var lykkedes mig at tilveiebringe Enighed mellem Regeringen og Udvalget saaledes at de eventuelle Meddelelser vilde være at give til et særligt Udvalg. Den nu fremkomne Betænkning 1) har derfor beredet mig s. 358 en betydelig Skuffelse, da jeg ikke kan opfatte den paa anden Maade end som Udtrykket af at Udvalget i det Væsentlige fastholder en tidligere Anskuelse, som Regeringen gjentagende har udtalt at den ikke saae sig istand til at tiltræde. Det skulde gjøre mig meget ondt om en saadan Differents virkelig maatte vise sig fremdeles at være tilstede, og skulde der til Grund herfor ligge nogen Misforstaaelse af Regeringens Hensigter og Udtalelser i denne Sag, tør jeg i alt Fald haabe at disse Linier ville tjene til at fjerne enhver saadan.

R. L.

Koncept med P. Vedels Haand. — Oreby.