Danmarks Breve

BREV TIL: George Joachim Quaade FRA: Peter August Frederik Stoud Vedel (1875-04-28)

Direktør P. Vedel til Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin.
[Kjøbenhavn,] 28. April 1875.

Kjære Kammerherre.

. . . Nu staaer vi vistnok snart ligeoverfor det farlige Experiment med en provis. Finantslov og Regering uden og imod Folkethinget. Situationen er meget betænkelig og jeg antager at vi inden Midsommer have et Ministerskifte thi Fonnesbech vil neppe være istand til at føre Sagen igjennem. Hvem bliver det saa? Klein, Tobiesen eller Scavenius? Thi jeg frygter meget for at det hverken bliver Grev Frijs eller Estrup. A propos, De har jo vel i sin Tid bemærket en meget styg Artikel i Nordd. Allg. Zeit. som forherligede Fonnesbech og hans Befæstningsplan paa Grev Holsteins Bekostning. 1) Jeg kunde ikke dye mig for at sige til Heydebr. at det s. 361 jo var meget behageligt at den officiøse Tidende viste saa stor Tillid og Paaskjønnelse mod den nuværende Regering, men at det dog var slemt for Landet og ubilligt mod et tidligere Ministerium at dettes Befæstningsplan betragtedes s. 362 som inspireret af Krigsplaner mod Tydskland, og at det var dobbelt overraskende da vi jo i 1873 havde faaet Forsikkring fra Fyrst Bismarck om at han fuldkomment billigede hvad Ministeriet dengang havde gjort. — H. sagde at det skulde vi ikke bekymre os om, og at Artiklen jo kom herfra. — Mon det ikke er den herlige Moltzen? 1)

P. Vedel.

Quaades Papirer. U. A.