Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: Frantz Ernst Bille (1875-05-03)

Kammerherre F. Bille, Gesandt i Stockholm, til Direktør P. Vedel.
Stockholm, 3. Mai 1875.

Kjære Hr. Direkteur.

Jeg vil ikke opsætte længere med et Par Linier at takke Dem for Deres venlige Brev af 21. f. M. 2) hvis Indhold interesserede mig deels ved de Bemærkninger og aperçus, der oplyste mig paa en ny Maade, deels ved at finde mine egne Anskuelser bekræftede hos Dem; dette sidste gjælder saaledes Deres Yttringer om Kong Oskar, — thi medens jeg finder Deres Karakteristik af ham — »en bel esprit og lidt af en Phantast uden den praktiske Mands Mod til at gribe til« — ganske nær sammenfaldende med min Betragtning af hans Personlighed (eller dog af en væsentlig Deel af denne) — saa har jeg forgjæves søgt en tilstrækkelig Forklaring til den Mistillid og Antipathi, jeg flere Gange har seet Tegn paa i Danmark og navnlig i visse Kredse; jeg erindrer for Ex. at have seet Fenger næsten ophidset ved at tale om ham. — Hvad De skrev om vore indre politiske Tilstande er jo nu ifærd med at realiseres og jeg tilstaaer at jeg med stigende Beklemmelse seer os komme bort fra den konstitutionelle alfare Vei. . . .

F. Bille.

P. Vedels Privatpapirer.