Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-05-14)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 14. Mai 1875.

Kjære Vedel,

[Om den spændte udenrigspolitiske Stilling.]

Bliver Bismarck ved Magten, er det ganske vist umuligt at assurere Freden for lang Tid. Han kan ikke leve uden ved Strid, og til syvende og sidst vil altsaa alt komme an paa, om man dog ikke efterhaanden paa alle Steder bliver kjed af ham og erkjender, at det er umuligt at leve med en Mand, som ingen anden Villie taaler end sin egen.

De har Ret i hvad De siger i Deres forrige Brev 1) om Correspondancerne fra Kbhvn. i Nordd. Allg. Zeitung. Jeg har hellerikke fundet dem velvillige, ligesaalidt som Correspondancerne i de andre herværende Blade. Saaledes ere f. Ex. Kreuzzeitungs som Nationalzeitungs Correspondancer egentlig reent bondevenlige; men om Molzen har Andeel deri skal jeg ikke kunne sige. Jeg har ligesaalidt nu, da jeg ikke veed om han er her, som tidligere, da det var mig bekjendt at han var her, seet det Mindste til ham. Men han er af de Folk som have deres Fingre med overalt, og hjemme hos os har jo i lang Tid Alt seet saa broget ud, at det vilde være underligt om han nu lagde Hænderne i Skjødet.

G. Quaade.

P. Vedels Privatpapirer.