Danmarks Breve

BREV TIL: Peter August Frederik Stoud Vedel FRA: George Joachim Quaade (1875-05-23)

Kammerherre Quaade, Gesandt i Berlin, til Direktør P. Vedel.
Berlin, 23. Maj 1875.

Kjære Vedel.

Tak for Deres meget indholdsrige Brev af 20. som Gyldenkrone bragte mig igaar ved sin Ankomst.

Af gode Grunde bliver mit Svar idag kun kort, men langt behøver jeg heller ikke at skrive, da jeg egentlig blot vilde behøve at sige ja til hvad De mener.

Taushed, naar Leilighed gives til at tale, eller naar saadan Leilighed selv frembyder sig, vilde ogsaa efter min Mening være unaturlig, ja den kunde maaske endog bruges imod os, altsaa være skadelig.

Af denne Mening har jeg bestandig været, og nu er jeg ogsaa enig med Dem i at en lidt mere accentueret Udtalelse kunde være hensigtsmæssig. Men ligesom den Mening, jeg bestandig har næret, ikke har været fri for at paavirkes af Frygt for hvad personlige Ejendommeligheder kunde foranledige, saaledes tilstaaer jeg, at den Mening jeg nu fremdeles s. 372 nærer og deler med Dem, taber lidt i Kraft ved Tanken om hvor vanskeligt det vil være at faa Accenten holdt indenfor den rette Grændse. Dette tvivler jeg imidlertid ikke paa at De vil vide at afveie rigtigt i Kbhvn.

24*

G. Quaade

P. Vedels Privatpapirer.