Danmarks Breve

BREV TIL: Carl Rudolph Emil Vind FRA: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn (1875-05-31)

Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn til Gesandterne i St. Petersborg, Berlin, London, Paris og Rom.
[Kjøbenhavn,] 31. Mai 1875.

Jeg har al Grund til at antage at det Besøg som den svenske Konge for Tiden aflægger i Berlin, lige som ogsaa det som han om nogen Tid agter at giøre i Petersburg, ikke have noget bestemt og særligt politiskt Formaal. Hvad Kong Oscar ønsker at opnaae ved sin Reise, som han lige siden sin Thronbestigelse har paatænkt og som han muligvis til næste Sommer vil udstrække ogsaa til fjernere Hoffer, er at constatere at de forenede Kongeriger have forladt den isolerede Stilling i Europa som Begivenhederne fra 1863—70 havde bragt dem i, og derhos at stifte eller styrke et personligt Kjendskab til de fremmede Souveræner, som kunde blive Ham af stor Betydning i Fremtiden.

Naar Kong Oscar har indledet denne Reise med en Visit i Kjøbenh., uagtet han allerede een Gang efter sin Thronbestigelse har besøgt Hs. Maj. Kongen, tør jeg antage, at Grunden hertil ikke alene maa søges i det Slægts- og Venskabsforhold, som bestaar mellem de 2 kgl. Familier ligesom de forene de 3 Folk sammen, men ogsaa og hovedsagelig i den hensynsfulde Betragtning at Sverrigs og Norges Monark bedst betegner sin egen og sin Regerings politiske Tænkemaade ved at lade sin Vei til Berlin gaae over Kjøbenhavn. Det vil ikke være /Tit./ ubekjendt, hvorledes Kong Oscar i sin Tid med Varme viste sin Deeltagelse i den haarde Skjæbne som overgik Danmark og som han dybt beklagede at det ikke stod i de forenede Rigers Magt at afværge og denne Sympathi har ikke tabt i Styrke, da Omstændighederne og de historiske Begivenheder have bragt Ham til at nærme sig den tydske Regering.

Det er den kgl. Regerings og som jeg troer ogsaa Kong Oscars Mening, at Øieblikket ikke endnu er kommet til at en direkte Opfordring fra hans Side vilde kunne udøve nogen s. 376 virksom Indflydelse paa den pr. Regerings Beslutning mHt. det slesvigske Spørgsmaal. Men ligesom den sv. norske Konge ved enhver Leilighed der i de senere Aar har budt sig, har ladet forstaae i Berlin, hvormeget han ønsker at dette Spml. maa blive løst paa en tilfredsstillende Maade, saaledes tvivler jeg heller ikke paa at Han, under sit nuværende Besøg ved det preussiske Hof ikke vil undlade naar Leiligheden byder sig, at udtale at han fremdeles fastholder sine Anskuelser om den gavnlige Indflydelse som denne Sags Ordning vilde udøve paa Forholdene her i Norden.

Koncept med P. Vedels Haand til Depeche Nr. 3 (Berlin), 4 (St. Petersborg, London og Rom) og 5 (Paris).