Danmarks Breve

BREV TIL: Otto Ditlev Rosenørn-Lehn FRA: Carl Ernst Johan Bülow (1875-06-03)

General Bülow, Gesandt i London, til Udenrigsminister Baron Rosenørn-Lehn.
London, 3. Juni 1875.

... 2. Jeg havde den Ære igaar aftes at modtage Deres Excellences confidentielle Meddelelse No. 4 af 31. Mai med de interessante og for os maaskee heldigt lovende Oplysninger om Hans Majestæt Kong Oscar II’s Reise. I Anledning af denne troer jeg at burde henlede Opmærksomheden paa vedlagte Correspondanceartikel fra Kjøbenhavn, som den 1. ds. offentliggjordes i Pall Mall Avis. 2) Den i Artiklen bragte Berigtigelse om den svensk-norske Konges smukke og sympathetiske Modtagelse hos os, har som naturligt vakt endeel s. 378 Sensation her. Der kan naturligviis ikke være Tale om at denne Udtalelse skulde have væsentlig Vægt hos Nogen eller faa mindste Indflydelse paa den fornuftige Dom, om Besøgets og Modtagelsens Natur; men jeg har troet at burde fremhæve Artiklen for at gjøre opmærksom paa vedkommende Correspondents tilsyneladende for Norden uvenlige og i høi Grad taktløse Virksomhed.

J. Bülow

Depeche Nr. 18, modtaget 7. Juni 1875.